Skip links

Responsabilitat penal corporativa-compliance

Llei de responsabilitat penal de les persones jurídiques

Des de la modificació del CP mitjançant la LO 1/2015, qualsevol persona jurídica, petita o gran, pot ser responsable penal de les accions o omissions dels seus membres. Per tal que aquesta responsabilitat penal comesa pels treballadors o per els directius no es traspassi a la societat, és imprescindible haver adoptat un Pla de Prevenció del Delicte, abans de la comissió de l’il·lícit.

Tenint en compte el tipus d’activitat que l’empresa exerceix, és important comptar amb un mapa de riscs i amb un pla de prevenció penal per poder, d’aquesta manera, prevenir qualsevol tipus de procediment penal en el que es pugui veure involucrada una persona jurídica.

El que compta és que l’empresa pugui demostrar tres extrems:

A.- Que disposa d’un Pla de Prevenció del Delicte abans de cometre un il·lícit.

B.- Que el Pla de Prevenció del Delicte és adequat (segons el volum i característiques de l’empresa, sector d’activitat, recursos humans,…), és a dir, un mapa de riscos.

C.- Que aquest Pla de Prevenció del Delicte s’està complint en el moment de la comissió de l’il·lícit.

SEGURdades pot posicionar-se com a Compliance Officer del seu client o bé donar tot el suport que aquest pugui necessitar per a l’execució del Pla de Prevenció del Delicte Penal, estructurat en els següents punts:

  • Preparació dels treballs i designació dels responsables.
  • Anàlisi de riscos.
  • Pla executiu d’aplicació.
  • Creació d’un codi de conducta.
  • Creació d’un Canal Ètic de denuncia.
  • Formació del personal.
  • Control del Pla de Prevenció del Delicte.
  • Servei de consultes.
  • Sistema disciplinari i verificació periòdica del funcionament del model.